Aile Hekimliği 2021/3. Ek Yerleştirme Hakkında
15 Mart 2021

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 09 Kasım 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. Yeni açılmış ve herhangi bir sebeple boşalmış olan Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2021/3. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemine, Siirt İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları ve tabiplerden muvafakat verilenler ile Siirt İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

2021/3. Ek yerleştirme işlemi; 31Mart Çarşambagünü saat 10:00’ da, Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Ek Yerleştirme İşleminin yapılacağı Toplantı Salonu girişinde ek yerleştirmeye katılan hekimlerden imza alınacaktır.

Başvurular 22-24 Marttarihinde 08:00–17:00 saatleri arasında yapılabilecektir.

Yürürlükteki mevzuatta ‘‘Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz. Yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen yerleştirildiği yeni birimde başlamayan aile hekiminin eski birimine iadesi yapılmaz ve hekim 1 yıl süre ile yeniden yerleştirme başvurusunda bulunamaz.’’ hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nın 13.12.2017 tarih ve 1464 sayılı  “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu 2017/21 sayılı Genelge’nin 3 üncü Maddesinin d bendinde  “3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları ve tabipler, sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ nin Ek-3 ünde yer alan “Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi ” sütununa göre kadrolarının bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler.” hükmü yer almakta olup, bu hüküm doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

İlgili  tabloya ulaşmak için tıklayınız.

          Aile Hekimliği 2021/3. Ek Yerleştirme İşleminde; Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’ nın 13.12.2017 tarihli ve 1465 sayılı Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri konulu dağıtım yazısı ekinde bulunan 13.12.2017 tarihli ve 1464 sayılı 2017/21 Sayılı Genelge Hükümlerine göre işlem tesis edilecek olup; 19/03/2019 tarih ve 3920 sayılı 2019/5 sayılı genelgede yer alan 3. Madde (a) bendinde yapılan değişiklik esas alınacaktır.

İlgili Genelgeye ulaşmak için  tıklayınız. 

  

Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte şahsen yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.(Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

          Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Siirt İl Sağlık Müdürlüğü’ nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur. 

2021/3.  Ek Yerleştirme İlanı

Siirt 2021/3.  Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Boş Pozisyonları için tıklayınız.  

Siirt 2021/3.  Aile Hekimliği Ek Yerleştirme işlemi usul ve esasları için tıklayınız.

Siirt 2021/3.  Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Uygulama Takvimi için tıklayınız. 

 

Başvuru evrakları;

A Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimler İçin tıklayınız.

B Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimler İçin tıklayınız.

C Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimlerden Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar için tıklayınız.

D Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Çalışan Hekimler İçin tıklayınız.