Özlük Birimi
03 Haziran 2021

Birim Görev Tanımı

 

1) Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta personelin asli memurluğa atanma, ücretsiz İzin, hizmet birleştirme ve borçlanma ile hizmet puanı iş ve işlemlerini yürütmek.

2) Tabip ve uzman tabiplerin Devlet hizmet yükümlülüğü (DHY) takip ve tamamlama işlemlerini yürütmek.

3) Sağlık personelinin emeklilik ve fiili hizmet iş ve işlemlerini yürütmek.

4) Hizmet Takip Programı iş ve işlemlerini koordine etmek.

5) Sağlık personelinin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

6) Mal bildirimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

7) Askerlik sevk ve tehir iş ve işlemlerini yürütmek.

8) Personel özlük dosyalarının devrine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

9) Sendikal iş ve işlemleri yürütmek.

10) Terfi ve intibak ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

11) Şehitlik belgesi, başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve maaş ödülü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

12) Avukatlık hizmetleri, genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, din hizmetleri, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanların; asli memurluğa atanma, ücretsiz izin, hizmet birleştirme ve borçlanma ile hizmet puanı iş ve işlemlerini yürütmek.

13) Emeklilik ve fiili hizmet iş ve işlemlerini yürütmek.

14) Hizmet Takip Programı iş ve işlemlerini koordine etmek.

15) Personelin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

16) Mal bildirimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

17) Askerlik sevk ve tehir iş ve işlemlerini yürütmek.

18) Personel özlük dosyalarının devrine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

19) İlde görev yapan sürekli işçilerin özlük iş ve işlemlerini yürütmek.

20) Sendikal iş ve işlemleri yürütmek.

21) Terfi ve intibak ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

22) Şehitlik belgesi, başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve maaş ödülü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

23) Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak.

24) Personel hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hukuku hükümlerini, tâbi oldukları mevzuatta yer alan (4924 sayılı Kanun, 5258 sayılı Kanun ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen) ihtar puanlarını ve sürekli işçi olarak istihdam edilenler hakkında Belirsiz Süreli îş Sözleşmesinde düzenlenen cezaları uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

25) Haklarında Türk Ceza Kanunu uyarınca tahkikat yürütülen personele ilişkin işlemleri koordine etmek.

26) 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

27) İdari yargı mercilerince disiplin cezalarına ilişkin verilen kararları uygulamak.

28) İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak.

29) Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak.

30) Müdürlüğe iletilen konularla ilgili; inceleme, soruşturma ön inceleme yaptırmak, işleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak ve sonucundan ilgililere bilgi vermek.

31) Bilimsel Araştırma Başvurularının Değerlendirilmesi.

32) Personelin aday memurluk eğitimi ile hizmet içi eğitim, meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikleri ilgili birimler ile koordine ederek düzenlemek.

33) Kadın-erkek fırsat eşitliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

34) Müdürlüğün yıllık hizmet içi eğitim planını hazırlamak ve birimler tarafından uygulanmasını, sonuç raporlarının yazılmasını koordine etmek.

35) Müdürlüğün Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi (USES) ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmek.

36) Sertifikalı eğitimlere ilişkin iş ve işlemleri ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütmek.

37) Bakanlıkça Müdürlüklere yetki devri yapılan sağlık meslek mensuplarının diploma tescil işlemlerini gerçekleştirmek.

38) Birimin görev alanına giren konulara ilişkin Müdürlük personeline eğitim vermek ve bu hizmetlerin yürütülmesine ilişkin denetleme yapmak Birimin görev alanına giren konulara ilişkin Müdürlük personeline eğitim vermek ve bu hizmetlerin yürütülmesine ilişkin denetleme yapmak.

39) Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.