Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
03 Haziran 2021

HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

1) Hasta hakları kurulunu kurmak ve kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda personelin görevlendirilmesini sağlamak.

2) Hasta Başvuru Bildirim Sisteminin (HBBS) işleyişini ve kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek.

3) HBBS’ de Hasta Hakları birim sorumlularının göreve başlayış ve ayrılışlarını takip ederek yetkilendirilmesini sağlamak.

4) Kurulun toplanması, üye gönderilmesi ve üyeliğin sona ermesi gibi kurulun çalışmasına ilişkin işlemleri yürütmek.

5) Hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek, bu konuda danışmalık yapmak, gereği halinde uygulamaları yerinde denetlemek ve hasta hakları ihlaline sebep olabilecek hususları yerinde incelemek.

6) Kurul kararlarının özetini, başvuru tarihi, başvuru konusu, karar tarihi ve sayısı ile sağlık tesisi ismi belirtilerek kişi isimleri isimlerine yer vermeden il sağlık müdürlüğünün internet sayfasında duyurulmasını sağlamak.

7) Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay,: seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslar arası etkinliklere katkı v/vya katılım sağlamak.

8) HBBS üzerinden gelen başvuruları incelenmesi. Eksik bulunan başvuruları sistem üzerinden iade edilmesi. Kurul üyelerine toplantı günü ve saati hakkında bilgi verir. Başvuruları kurula sunulması.

9) Kurul kararını gerekçesiyle birlikte HBBS ‘ye kaydeder. Kararın yer aldığı kurul üyelerince imzalanmış formu tarayıcı vasıtasıyla sistemdeki ilgili başvuruya ekler. Belgeler arşiv mevzuatına uygun saklanması.

10) Sekreterya’ ya yapılan Hasta Haklarına ilişkin başvuruları HBBS ‘ye kaydeder. Görev yaptığı kurula bağlanması uygun görülen sağlık tesisini HBBS üzerinden kurulla ilişkilendirir. Gereği halinde ilgili sağlık tesisinin başka bir kurula bağlanması için il koordinatörüne aktarım talebinde bulunur. Belgeler arşiv mevzuatına uygun saklanması.

11) Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

12) İl Sağlık Müdürlüğünün SABİM, CİMER ve AÇIK KAPI başvurularına ilişkin işlemleri yürütmek.