Hastane Hizmetleri Birimi
03 Haziran 2021

Birim Görev Tanımı

 

1) Sağlık kurum ve kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetleri izleme ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırılmak.

2) Sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde evde sağlık hizmetleri, toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri, obezite, danışma, arındırma ve rehabilitasyon gibi merkezlerin yapılan planlamalara uygun olarak tesislerinin oluşturulması ve faaliyetle göstermesini sağlamak.

3) Acil servis, yoğun bakım, perinatal merkez, organ ve doku nakli merkezleri, travma merkezleri, onkoloji, kalp- damar cerrahi, anjiyografi, üremeye yardımcı tedavi merkezleri gibi özellikli planlama gerektiren tıbbi hizmet birimlerinin belirlenmiş planlamalara uygun olarak kurma, hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini sağlamaya yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

4) Hastanelerin hizmet rollerinin ve yatak sayılarının belirlenmesi ile isim verme veya isim değişikliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

5) Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan hastane otelcilik hizmetlerinin yürütülmesinin sağlamak.

6) Evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezi kurulmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

7) Evde sağlık hizmetlerinin diğer birimler ile koordinasyon halinde yürütülmesini sağlamak.

8) İl düzeyinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

9) Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinin üniversiteler ile birlikte kullanılmasına yönelik veya iş birliği yapılmasına yönelik işlemleri yürütmek.

10) Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, Müdürlüğe bağlı sağlık kuruluşlarında çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek.

11) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık projesi kapsamında Müdürlüğe bağlı kuruluşların iş ve işlemlerini takip etmek, iletmek ve takibini sağlamak.

12) Sağlık kurum ve kuruluşlarında, hasta ve refakatçilerine yönelik hizmet vermek üzere, bakım hizmetlerini planlayarak yürütmek ve geliştirmek.

13) Sağlık bakım ve hasta hizmetleri bünyesinde çalışan personelin veri giriş işlemlerinin koordinasyonunu sağlayarak yapmak.

14) Sağlık bakım ve hasta hizmetleri bünyesinde çalışan personelin daha etkin sağlık hizmeti sunabilmesi için ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek.

15) Manevî destek personeline ilişkin işlemleri yürütmek.

16) Gebe okullarının takibini yapmak.

17) Sağlık tesislerinin biyomedikal mühendislik hizmetlerini yürütmek ve koordine etmek.

18) Tıbbî cihaz ve laboratuvar hizmet alımlarının takibini yapmak, analiz etmek ve değerlendirmek.

19) Tıbbi cihaz merkezi alım planlama kapsamında iş ve işlem süreçlerinin yürütülmesini sağlamak.

20) Ödenek planlama kapsamındaki işlem ve süreçlerin yürütülmek.

21) Sağlık kurum ve kuruluşlarının stokları ile ilgili uygulamaya ilişkin düzenlemelere uyulmasını sağlamak.

22) Sağlık kurum ve kuruluşlarının stoklarını incelemek ve analiz etmek, stok tüketimlerini takip etmek ve gerekli tedbirleri almak.

23) Sağlık tesislerinin stok ve lojistik yönetimi süreçlerine ait faaliyetleri gerçekleştirmek.

24) Sağlık tesislerinde tedarik planlama süreçlerine ilişkin düzenlemelere uyulmasını sağlamak ve gerekli tedbirleri almak.

25) Sağlık tesislerinde ilaç ve tıbbî sarf yönetimine ilişkin hastane eczacılığı hizmetlerine ait faaliyetleri gerçekleştirmek ve ilgili kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.

26) Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapması ve/veya yaptırmak.

27) İhtiyaç duyulan veriler için gerekli formları istatistiki veri toplama mantığına uygun şekilde birimlerle koordineli olarak hazırlamak, elde edilen verileri analiz etmek ve değerlendirmek.

28) Toplanan tüm verilerin doğru ve daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli her türlü raporlama, tablo, grafik, bilgi notu ve benzerlerini hazırlama ve bunları ihtiyaç duyan birimler ile paylaşmak.

29) Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.